Vi kan nåast heile døgnet  928 13 634  |  kjetil@vtgravferd.no

Støtteordningar og stønadar

Få meir informasjon om dine rettighetar

Les meir om støtteordningar
Ikon - kiste

Båretransport

I Noreg dekker NAV kostnadar til transport over 20 km, så lenge avdøde blir køyrd til næraste gravplass i høve bustad, med føresetnad om at avdøde har rett på yring etter folketrygda. Om dødsfallet skjer utanfor Noreg eller skuldast yrkesskade, gjeld særlege reglar og ordningar.

Eigenandel for båretransport er i dag 2538,-.

Ikon - blomst

Gravferdsstønad

Gravferdsstønad er behovsprøvd, og kan tildelast for å dekke utgifter til gravferda dersom avdøde er i ein økonomisk situasjon som utløyser rett til denne stønaden.

Er avdøde under 18 år, blir det gjeve ei uavkorta gravferdsstønad på opptil 27 377,- til dekning av utgifter til gravferda. Er avdøde over 18 år, blir tillegget avkorta mot formue og tenestepensjon.

Gravferdsstønaden blir utbetalt til avdødes etterlatne månaden etter dødsfallet, til liks med forsikring og andre relevante ordningar.

Ikon - due

Vil du vite meir om rettighetane dine rundt gravferd?

Kontakt oss gjerne, så svarer vi på spørsmåla dine.

Kontakt oss